ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ “OLYMPUS

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για τη μεταφορά εγγράφων και δεμάτων μέσω της “OLYMPUS” ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίοι αναγράφονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, συνεργάτης ή υπάλληλος της “OLYMPUS” δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους όρους του παρόντος εντύπου.

ΑΡΘΡΟ 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) και κάθε έντυπο αποδεικτικό παραλαβής-παράδοσης της “OLYMPUS” είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από εκπρόσωπο της “OLYMPUS” με εντολή του και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται σε κάθε ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. της “OLYMPUS”. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της “OLYMPUS”. <Αποστολή> σημαίνει κάθε έγγραφο ή δέμα που μεταφέρεται με μία φορτωτική (αποδεικτικό παραλαβής) με όποιο μέσο επιλέγει η “OLYMPUS”. συμπεριλαμβανομένων εναέριου, θαλάσσιου, οδικού, ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα.

ΑΡΘΡΟ 2: Ο αποστολέας εγγυάται ότι :

α) κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. της “OLYMPUS” , περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο.

β) στην υπό διακίνηση αποστολή έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη.

γ) η υπό διακίνηση αποστολή έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η “OLYMPUS” δύναται να αρνηθεί την αποστολή του ταχυδρομικού αντικειμένου σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

δ) θα καταβάλλει το κόστος που απαιτείται για την μεταφορά και διακίνηση της αποστολής με βάση τον οικείο τιμοκατάλογο της OLYMPUS .

ε) θα καταβάλλει όλα τα τυχόν έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των προς διακίνηση αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 3: Η “OLYMPUS” αναλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα συνοδεύονται από τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής εκδοθέν από τον αποστολέα. Περαιτέρω, η “OLYMPUS”δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει καθώς και να μην παραλάβει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί της επιθεώρησή τους από εκπρόσωπό της ενώ έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τον αποστολέα έως δύο επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης προσώπου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα, άδεια παραμονής). Η “OLYMPUS”επίσης δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου ή ανεπαρκή στοιχεία παραλήπτη καθώς και εάν δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς ή/και η αποστολή δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Άρθρο 4: Η “OLYMPUS”δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές, τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανέκυψαν κατά τη διεκπεραίωση όπως δασμοί και φόροι που απαιτούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, αμοιβή εκτελωνιστή, έξοδα που προέκυψαν κατά την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 5: Η “OLYMPUS”διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη μόνο εντός Ελλάδος και για χώρες του εξωτερικού κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον αποστολέα. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της “OLYMPUS”αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 6: Η “OLYMPUS” διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφομένου στο αποδεικτικό παραλαβής – παράδοσης της “OLYMPUS”, ως «αποστολέα». Σε περίπτωση επιλογής της υπηρεσίας αντικαταβολής με άλλο τρόπο πέραν των μετρητών (αξιόγραφα όπως επιταγή, γραμμάτιο κλπ) η “OLYMPUS” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ημερομηνία, την εγκυρότητα ή τα λοιπά στοιχεία του αξιόγραφου (επιταγή, γραμμάτιο κλπ), ενώ για την ημερομηνία η ευθύνη αφορά αποκλειστικά τη συμφωνία του αποστολέα με τον παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 7: Η “OLYMPUS” δικαιούται, είτε κατά την παραλαβή είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την παραλαβή της, να μην προχωρήσει σε διεκπεραίωση αποστολής αν υπάρχουν ενδείξεις απαγορευμένου περιεχόμενου. Η “OLYMPUS” δεν αναλαμβάνει τη διακίνηση αντικειμένων που η μεταφορά τους αντίκειται στο νόμο ή αφορά αντικείμενα τα οποία απαγορεύονται ή περιορίζονται από την διεθνή ένωση Αεροπορικών μεταφορών (ΙΑΤΑ), το διεθνή οργανισμό πολιτικής αεροπορίας (ICAO) και κάθε άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό. Ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, η “OLYMPUS” δεν αναλαμβάνει τη διακίνηση των παρακάτω αντικειμένων: συνάλλαγμα, χρυσό, κοσμήματα, έργα τέχνης, μετοχές, λαχεία, ομόλογα, οπλισμό, ναρκωτικά, εκρηκτικές ύλες.

ΑΡΘΡΟ 8: Η “OLYMPUS” σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής καθώς και για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή διαφυγόν κέρδος, οφειλόμενα σε ανώτερη βία ή σε απρόβλεπτες αιτίες, όπως ενδεικτικά:

α) λόγω απρόοπτων γεγονότων κειμένων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά της μέσα κ.λ.π).

β) λόγω παραλείψεων, αμελειών ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή.

γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή.

ΑΡΘΡΟ 9: Η αποζημίωση για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών όπως καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά των προς διακίνηση αντικειμένων περιγράφονται αναλυτικά στις επιμέρους συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της “OLYMPUS” και του εκάστοτε αποστολέα/πελάτη της. Στις ανωτέρω συμβάσεις περιγράφονται τόσο οι προθεσμίες εντός των οποίων δύναται ο αποστολέας να εγείρει αίτημα αποζημίωσης, όσο και οι δυνατότητες ασφαλιστικής κάλυψης των προς διακίνηση αντικειμένων από τον αποστολέα. Οι επιμέρους αυτές συμβάσεις δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και του Κώδικα Δεοντολογίας για παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχει λάβει χώρα η υπογραφή χωριστής στην οποία να εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι ευθύνης της “OLYMPUS” για πλημμελή παροχή των υπηρεσιών ταχυμεταφορών που αυτή προσφέρει, η ευθύνη της τελευταίας για τους μεμονωμένους χρήστες (αποστολείς η παραλήπτες ή εντολείς) οι οποίοι δεν έχουν ειδικότερη σύμβαση και εξοφλούν τις υπηρεσίες τους τοις μετρητοίς σύμφωνα με τον οικείο τιμοκατάλογο της “OLYMPUS” προσδιορίζεται, ως ακολούθως :

  1. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, με ευθύνη της “OLYMPUS”, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50€ και μέγιστη αποζημίωση 70€ και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.
  2. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος με ευθύνη της “OLYMPUS”, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100€ και μέγιστη αποζημίωση 400 και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

iii. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία με ευθύνη της “OLYMPUS”, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.

  1. iv. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος με ευθύνη της “OLYMPUS”, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
  2. v. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου με ευθύνη της “OLYMPUS”, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, και έως του ποσού ασφαλισμένης αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.
  3. vi. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη με ευθύνη της “OLYMPUS”, ή δεν παραδοθεί με ευθύνη της “OLYMPUS” και επιστραφεί ο αποστολέας δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

vii. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν των ορισμένων ανά υπηρεσία χρόνων παράδοσης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6€ για κάθε μέρα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100€.

viii. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.

  1. x. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.
  2. xi. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του υπέρ του παραλήπτη εφόσον αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της αποστολής, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου, η σε τρίτον εφόσον αυτός είναι ο εντολέας και ιδιοκτήτης της παραλαβής.

Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με τη χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Η ευθύνη της “OLYMPUS”για πλημμελή παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τους χρήστες των υπηρεσιών με τους οποίους έχουν συναφθεί ή συνάπτονται – εν είδει ατομικής σύμβασης – συμβάσεις/συμφωνίες για την διακίνηση πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ή/και για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα και στους οποίους παρέχονται εκπτώσεις επί των βασικών τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου της “OLYMPUS”ή/και ειδικές χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις βασικές τιμές των εν λόγω υπηρεσιών, ή /και πίστωση για την παροχή των υπηρεσιών με την χρήση κωδικού, ισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές, καθώς στις περιπτώσεις αυτές τα όρια αυτά νοούνται ως μέγιστα όρια δηλωμένης αξίας/ ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις σύναψης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα όρια και ποσά αποζημιώσεων της ανωτέρω παραγράφου, αλλά ισχύουν οι ειδικότεροι συμφωνηθέντες όροι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Η “OLYMPUS”ευθύνεται μόνο μέχρι των ποσών που ορίζονται ανωτέρω και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της “OLYMPUS”πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση αποζημίωσης ανά αποστολή και μέχρι του ποσού που ανωτέρω ρητά ορίζεται, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της “OLYMPUS”για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Κάθε διεθνής μεταφορά διέπεται από τους όρους και περιορισμούς των διεθνών συμβάσεων CMR, Βαρσοβίας, COTIF-CIM όπως ισχύουν.

Η “OLYMPUS” δεν δύναται να γνωρίζει το περιεχόμενο των αποστολών. Ο Εντολέας / Αποστολέας, ο οποίος γνωρίζει το περιεχόμενο, αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του περιεχομένου στην περίπτωση που δεν προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση του δια της “OLYMPUS”καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια στο παρόν άρθρο 9, φέρει δε ο ίδιος την πλήρη ευθύνη για τις οιεσδήποτε τυχόν υπερβάσεις των ορίων στο παρόν άρθρο 9, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

Άρθρο 10: Σε περίπτωση επιθυμίας του αποστολέα η διεκπεραίωση των αποστολών του καλύπτεται με ασφαλιστική κάλυψη μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας που συνεργάζεται η “OLYMPUS” με επιβάρυνση ασφαλίστρου το οποίο διαμορφώνεται ανά περίπτωση πάντα.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής μεταφερόμενων αντικειμένων, των οποίων η αξία ξεπερνά τα ποσά που ορίζονται κατά περίπτωση ανωτέρω υπό άρθρο 9, αξίωση αποζημίωσης για το επιπλέον αυτό ποσό γεννάται μόνο στην περίπτωση που το μεταφερόμενο αντικείμενο είναι δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένο για την αξία αυτή και υπό προϋπόθεση ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλισης (ασφάλιστρο) της αποστολής έχει καταβληθεί εμπροθέσμως στην “OLYMPUS”. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που o Εντολέας ή ο Αποστολέας ή τρίτος προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την “OLYMPUS” αντικειμένων και σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η “OLYMPUS” σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, η ευθύνη της “OLYMPUS” συνολικά έναντι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο 9. Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την “OLYMPUS” οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της “OLYMPUS”, καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου. Σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων ειδών σε ασφαλιστική εταιρία ή με ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιλογής του Εντολέα ή του Αποστολέα ή τρίτου αυτός δηλώνει και εγγυάται στην “OLYMPUS” ότι στην ασφάλιση έχει περιληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της “OLYMPUS” για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

Άρθρο 11. Η “OLYMPUS” καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της, και τους χρόνους παράδοσης που συμφωνούνται με κάθε πελάτη της χωριστά, αλλά δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις παράδοσης των αποστολών πέραν των ορίων που ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 688/52 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1412/10-06-13) σε περίπτωση αποδεδειγμένης, με υπαιτιότητά της, καθυστέρησης επίδοσης.

Σε καμία όμως περίπτωση τυχόν αποζημίωση για καθυστέρηση επίδοσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα ποσά που καταβάλλει η “OLYMPUS” για περιπτώσεις απώλειας σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω άρθρο 9. Η ευθύνη της “OLYMPUS”ρητά περιορίζεται μέχρι των ποσών που ορίζονται, κατά περίπτωση, στο ανωτέρω άρθρο 9 και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της “OLYMPUS”πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω οριζόμενα ποσά αποζημίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της “OLYMPUS”για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται. Τυχόν διαφορετική σε σχέση με τους χρόνους παράδοσης, κατανόηση του πελάτη ή συμπλήρωση, παρατήρηση ή επισήμανση επί του αποδεικτικού παραλαβής παράδοσης ή επί της αποστολής δεν ισχύει και γίνεται με δική του ευθύνη.

Η “OLYMPUS” δεν φέρει καμία ευθύνη για αποζημίωση των αποστολέα/παραλήπτη/εντολέα/πελάτη/χρήστη για οποιαδήποτε αποστολή και από οποιαδήποτε αιτία εφόσον αυτοί δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την “OLYMPUS” εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανόμενων και των ασφαλίστρων. Η “OLYMPUS” δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του δικαιούχου αποζημίωσης με ποσά αποζημίωσης.

Άρθρο 12: Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από το δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της “OLYMPUS”ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την “OLYMPUS”

Άρθρο 13: Τα τέλη αποστολής της “OLYMPUS”υπολογίζονται με βάση την ειδικότερη συμφωνία που έχει υπογραφεί με κάθε πελάτη της χωριστά, σε περίπτωση δε απουσίας ειδικότερης συμφωνίας τα τέλη αποστολής υπολογίζονται σύμφωνα με το υψηλότερο από το πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος και κάθε αποστολή δύναται να ζυγιστεί και να μετρηθεί πάλι από την “OLYMPUS” προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο υπολογισμός αυτής. Για όλες τις υπηρεσίες η “OLYMPUS”δύναται να πραγματοποιεί ή να αναθέτει σε τρίτους κάθε μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες για λογαριασμό του αποστολέα στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της προς τον αποστολέα: α) να αναθέτει σε τρίτους ή να συμπληρώνει κάθε έγγραφο, να τροποποιεί κωδικούς προϊόντων ή υπηρεσιών και να καταβάλει κάθε δασμό και φόρο που απαιτείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς , β) να ενεργεί ως πράκτορας του αποστολέα σε σχέση με τελωνειακούς και ελεγκτικούς των εξαγωγών σκοπούς και ως παραλήπτης αποκλειστικά για το λόγο της ανάθεσης (από την ίδια ή μέσω τρίτου) σε εκτελωνιστή της πραγματοποίησης του εκτελωνισμού και της εκτελωνιστικής καταχώρησης, γ) να κατευθύνει την αποστολή προς τον εκτελωνιστή του παραλήπτη στην χώρα εισαγωγής (κατόπιν ειδικής συνεννόησης.)

Άρθρο 14: Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση της συσκευής (PDA) για τη λήψη των δεδομένων (στοιχείων) παραλαβής και παράδοσης αποστολών ή εναλλακτικά σε τρίτο μηχανογραφικό σύστημα (ηλεκτρονικός υπολογιστής, οθόνη αφής πολλαπλών χρήσεων κλπ.) με τη χρήση ειδικού κωδικού ασφαλείας (PIN), η ηλεκτρονική υπογραφή (αποστολέα ή παραλαβόντος) στο PDA ή η χρήση του κωδικού ασφαλείας (PIN) επέχει θέση υπογραφής του παρόντος.

Άρθρο 15: Η “OLYMPUS” διασφαλίζει το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο είναι απολύτως απαραβίαστο. Συγκεκριμένα η “OLYMPUS” έχει εντοπίσει τα ευάλωτα σημεία του ταχυδρομικού δικτύου καθώς και τους πιθανούς κινδύνους και έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί οποιασδήποτε παραβίαση, απώλεια, παράνομης ιδιοποίηση, αλλοίωση του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου, καθώς και στην αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων αντικειμένων ή απαγορευμένων ουσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης έκτακτου και ιδιαίτερα σοβαρού κινδύνου που απειλεί τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, “OLYMPUS” δύναται να λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας, τα οποία γνωστοποιούνται στην ΑΔΑΕ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

α) Προσκόμιση ανοικτών των αντικειμένων πάχους άνω των 6,35mm.

β) Έλεγχο ταυτότητας του αποστολέα ή του κομιστή, και αναγραφή των στοιχείων τους στο στέλεχος της απόδειξης παραλαβής του αντικειμένου στις περιπτώσεις συστημένων και γενικά αντικειμένων που παραδίδονται στα χέρια του παραλήπτη.

γ) Άρνηση παραλαβής και διαχείρισης αντικειμένων τα οποία δεν φέρουν ονοματεπώνυμο αποστολέα.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η “OLYMPUS” δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, στην εφαρμογή ευέλικτου σχεδιασμού διαχείρισης των ταχυδρομικών αντικειμένων, και στην τήρηση βασικών μέτρων ασφαλείας ως προς τη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, απαγορεύοντας την πρόσβαση στους χώρους αυτούς σε οποιοδήποτε ξένο πρόσωπο ή αναρμόδιο υπάλληλο. Όλα τα οχήματά της “OLYMPUS” που μεταφέρουν ταχυδρομικά αντικείμενα είναι κλειστά και ασφαλισμένα.

Τέλος, η “OLYMPUS” διασφαλίζει την επαγγελματική εχεμύθεια σε σχέση με την διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων ή τη συναλλαγή με τους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, η “OLYMPUS”και το ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτής δεν ανακοινώνουν σε καμία περίπτωση σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με :

α. Το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής των ταχυδρομικών αντικειμένων

β. Τα στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικειμένων

γ. Τα στοιχεία (όνομα, δ/νση) προσώπων που πραγματοποίησαν συναλλαγή με Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

δ. Το γεγονός της αποστολής ή της παραλαβής ενός ταχυδρομικού αντικειμένου

ε. Τον τρόπο αποστολής (απλή ή συστημένη επιστολή)

στ. Τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων

ζ. Το όνομα του αποστολέα, για τα συστημένα αντικείμενα τα οποία, όταν παραδίδονται στις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις, δεν φέρουν το όνομα του αποστολέα. Σε σχέση με την υποχρέωση αυτή ως τρίτος θεωρείται και ο παραλήπτης του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 16: Η διαδικασία επίλυσης διαφορών για την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών (χρηστών) και την επίλυση τυχόν διαφορών γίνεται μέσω προσπάθειας φιλικού διακανονισμού η οποία πραγματοποιείται με έγγραφη επικοινωνία του αποστολέα/χρήστη με την “OLYMPUS”για την επίτευξη της επίλυσης της διαφοράς. Για πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της “OLYMPUS”στο τηλ. 2102821721

ΑΡΘΡΟ 17: Για κάθε νομική διαφορά μεταξύ της “OLYMPUS” και του εκάστοτε αποστολέα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.